ප්‍රධාන පුවත

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නිල නිවාසවල මිලියන 16ක හිඟ විදුලි බිල්

Sunday, 2023 Nov 26 - 08:36

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නිල නිවාසවල විදුලි සැපයීම වෙනුවෙන් පසුගිය වසර අවසන් වන විට අය වීමට නියමිත ව තිබූ රුපියල් මිලියන 16ක මුදලක ගෙවීම් පැහැර හැර ඇති

Read more
උණුසුම් පුවත්
Sunday, 2023 Nov 26 - 08:36

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නිල නිවාසවල විදුලි සැපයීම වෙනුවෙන් පසුගිය වසර අවසන් වන විට අය වීමට නියමිත ව තිබූ රුපියල් මිලියන 16ක මුදලක ගෙවීම් පැහැර හැර ඇති

Read more
Sunday, 2023 Nov 26 - 04:30

විශාලතම අයිස් කුට්ටිය චලනය වන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. මෙම අයිස් කුට්ටිය ඇන්ටාක්ටිකාවේ මුහුදු පත්ලේ තිබු අතර දශක ගණනාවකට පසු මෙලෙස චලනය වීම ආරම්භ

Read more

දවසේ වීඩියෝව

Friday, 2023 Nov 24 - 05:32