නැගෙනහිර පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස අනුරාධා යහම්පත් දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

එමෙන්ම උතුරු මැද පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ දිවුරුම් දී තිබෙනවා.මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්