රජයේ ගිණුම් පිළිබඳව කාරක සභාව සහ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව අද(07) රැස්වීමට නියමිතව තිබේ.

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව පස්වරු 02.00ටත්, රජයේ ගිණුම් පිළිබඳව කාරක සභාව පස්වරු 02.30ටත් රැස්වීමට නියමිතයි.

08 වන පාර්ලිමේන්තුවේ සිව්වන සභාවාරයට අදාළව රජයේ ගිණූම් පිළිබඳ කාරක සභාව සහ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව සඳහා පත් කළ සාමාජිකයින් පසුගිය බදදා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

ඒ අනුව රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝපා සඳහා සහ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් සඳහා සාමාජිකයන් 16 දෙනෙකු බැගින් පත් කර තිබේ.

ඔවුන් අතරින් අදාළ කාරක සභා දෙකෙහි සභාපතිවරුන් පත් කර ගැනීම අද සිදුකිරීමට නියමිතයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්