අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අත්සනින් යුතුව 2021 වසරේ දී ජන හා නිවාස සංගණනයක් පැවැත්වීමට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.
ශ්‍රි ලංකාවේ සිදුකෙරෙන 15 වන ජන හා නිවාස සංගණනය වන මෙම සංගණනයට අදාළ මූලික කටයුතු මේ වනවිටත් ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වෙනවා. ඒ අනුව ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ මට්ටමින් සිතියම් ගත කිරීමේ කටයුතු ද මේ වනවිට අවසන් කර තිබේ. අවසන් වරට 2012 වසරේදී පැවති ජන හා නිවාස සංගණනයක් සංගණනය අනුව ශ්‍රි ලංකාවේ මුළු ජනගහණය දෙකෝටි තුන්ලක්ෂ 59,439ක් ලෙස වාර්තා වී තිබුණි. 2012 වසරේ සිදුකළ සංගණනයට අනුව පුද්ගලයින් පදිංචි ගොඩනැඟිලි පනස් දෙලක්ෂ 67,159ක් වාර්තා වී ඇති අතර වැඩිම ගොඩනැඟිලි සංඛ්‍යාව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් හඳුනාගෙන තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්