චීන රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ක මුදලක් ලබා දීමට ගිවිසුම් ගත වී තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්