දුම්මලසූරිය වතුගහමුල්ල ප්‍රදේශයේ පිරිසක් විසින් විරෝධතාවක් පවත්වා තිබෙනවා.

වතුගහමුල්ල ප්‍රචේශයේ පෞද්ගලික කර්මාන්ත ශාලාවක සේවකයින් පිරිසක් විසිනුයි මෙම විරෝධතාව පවත්වා තිබුණේ.

මෙම විරෝධතාවයේ විශේෂත්වය වන්නේ මීටරයක පරතරය තබා ගනිමින් විරෝධතාවයේ නිරතවීමයි.

මෙලෙස විරෝධතාව දැකිවීම සඳහා හේතුවී ඇත්තේ තමන් සේවය කල ආයතනය විසින් තමන්ට හිමි පසුගිය මායේ වැටුප නොගෙවීම සහ ඉදිරියේදී වැටුපෙන් අඩක් කප්පාදු කිරීමට තීරණය කර තිබීමයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්