පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයට ඊයේ(15) දිනයේ දී ඇති වු තද සුළං සහිත කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස 7000 කට පමණ විදුලි සැපයුම බිඳ වැටී ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්