72 වන නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවය පෙබරවාරි මස 4 වන දින නිදහස් චතුරස්‍රයේ දී පැවැත් වීමට නියමිතයි. ඒ වෙනුවෙන් කොළඹ ප්‍රදේශයේ විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත. ඒ අනුව නිදහස් උත්සව දින හා පෙරහුරු පැවැත්වෙන දිනවල මාර්ග වසා තැබීම හා ගමනා ගමනය සීමා කිරීම සඳහා මෙම සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්