දුම්රිය මගී මැදිරි දේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

ඒ අනුව දුම්රිය මැදිරි 100ක් පෞද්ගලික අංශයේ මැදිහත්වීමෙන් රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරමින් නිෂ්පාදනයට ආයෝජකයෙකු තෝරා ගැනීම පිණිස ප්‍රවාහන අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අනුමැතිය හිමිව ඇත.

දැනට පවතින දුම්රිය මැදිරිවලින් 30%ක් වසර 30ක්ද, 60%ක් වසර 25-30ත් අතර කාලයක් ද, පැරණි ඒවා වන අතර, 10%ක ප්‍රමාණයක් වසර 12ක් හෝ ඊට අඩු කාලයක් තුළ සේවයේ යොදවා ඇත.

ඉදිරියේදී ඉන්දියාවෙන් ලැබීමට නියමිත මැදිරි 160 සහ අලුත්වැඩියා කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මගින් ලබාගැනීමට නියමිත මැදිරි 140 මගින් මුළු මැදිරි අවශ්‍යතාවෙන් 42%ක් පමණක් සැපිරෙයි.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්