අද දිනයේ දිස්ත්‍රික්ක 16ක පිහිටි ස්ථාන 116 කදී කොවිඩ් මර්ධන එන්නත ලබාදීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා.

කොවිඩ් එන්නත ලබාදෙන ස්ථාන හා දිස්ත්‍රික්ක ඒ අනුව පහතින් දක්වා ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්