මහ මැතිවරණය නියමිත දිනට නොපවත්වන්නේ නම් ඒ සඳහා දිනයක් නියම කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව බැඳී සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමකින් තොරව මැතිවරණය කල් දැමීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට බලයක් නොමැති බවයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අද (18) අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්