ගාලු මුවදොර මාර්ගයේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ආසන්නයේ මේ වන විට අධික රථ වාහන තදබදයක් පවතින බව වාර්තා වෙයි.
රථ වාහන තදබදය ඇති වී තිබෙන්නේ විරෝධතාවක් හේතුවෙන් බව වාර්තා වෙනවා

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්