ගෘහස්ත ගෑස් නිෂ්පාදකයින් සහ වෙළෙඳුන් සඳහා කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ක එල්පී ගෑස් සිලින්ඩර විකිණීමට ඇති බව සහතික කර ගැනීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

නව ගැසට් පත්‍රයට අනුව කිසිදු වෙළෙන්දෙකුට කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ක් බරින් යුත් ගෑස් සිලින්ඩර් විකිණීම ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි බව එහි දක්වා ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්