උපාධි සහ ඒ හා සමාන උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාධාරින් විසින් සිදු කරන විරෝධතාවක් හෙතුවෙන් මෙ මාර්ග තදබදය සිදු වී ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්