ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ වොෂින්ටන් ප්‍රාන්තයේ එන්නත්කරණය සඳහා පුද්ගලයන් දිරිගැන්වීමට ගංජා පානය කිරීමට ලබාදෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටිනවා.

වයස අවුරුදු 21 ඉක්මවූ ඕනෑම අයෙකුට කලින් සකස් කරන ලද ගංජා පානය කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇත. එරට රාජ්‍ය මත්පැන් හා ගංජා මණ්ඩලය මෙම උත්සාහය “Joints for Jabs” වැඩසටහන ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්