ලොව රටවල් 135කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක පැතිර ඇති නව කොරෝනා වෛරස් වසංගතයෙන් අද වනවිට සිදුව ඇති මරණ ගණන 5,393ක්. 

වෛරසය ආසාදිත සමස්ත ගණන එක්ලක්ෂ තිස් හත් දහස ඉක්මවන අතර අතර සුවය ලැබූ පිරිස 75,925කි.

ලෝකයේ රටවල් 156කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක පැතිර ඇති නව කොරෝනා වෛරස් වසංගතයෙන් අද වනවිට සිදුව ඇති මරණ ගණන 5,393 ක්. 

වෛරසය ආසාදිත සමස්ත ගණන 142,649 ක් වන අතර සුවය ලැබූ පිරිස 75,925කි.

පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මස ආරම්භ වී ගත වූ මාස කිහිපය පුරා වෛරස ව්‍යාප්තියෙන් වැඩිම බලපෑමට ලක්වූ  චීනයේ රෝග පාලනය සාර්ථකව තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්