කැලෑ ගිනි තැබීම් ගැන තොරතුරු ඇත්නම් වහාම දැනුම් දෙන්න
 

කැලෑ ගිනි තැබීම් පිළිබඳ තොරතුරු ඇත්නම් වහාම ඒ පිළිබඳ දැනුම් දෙන‍ ලෙස පරිසර හා වනජීවි අමාත්‍යංශ ලේකම් සරත් විජේසිංහ මහතා පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කරයි.

එවැනි සිදුවීම් පිළිබඳ තොරතුරු ඇත්නම් දුරකථන අංක 117, 119 හෝ 1992 දැනුම් දෙන ලෙසත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පවසයි.

පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වය තුළ කැලෑ ගිනි ඇති වීම බහුල වුවත් කැලෑ ගිනි ඇති වෙන පරිදි මානා පතන් සහ තෘණ භූමිවලට ගිනි දැල්වීම් සහ අපරීක්ෂාකාරි ලෙස හේන් සහ පුද්ගලික ඉඩම්වල ගිනි තැබීම නොකරන ලෙස ඒ මහතා ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

ගිනි ගැනීම් හේතුවෙන් සතුන් හා ශාක විශාල සංඛ්‍යාවක් විනාශ වීම, පස නිරාවරණය වීම හා ජල උල්පත් සිඳීයෑම යන පරිසර හානි සිදුවන බවත් එහි අහිතකර බලපෑම් අනාගතයේ දී අත්විදීමට සිදුවන බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්