වනජිවි සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යය සි.බි.රත්නායක මහතා ස්ව කැමැත්තෙන්ම අද (27) දින සිට නිවසේ ස්වයං නිරෝධානයට යොමු වි ඇත.

පොල් කිතුල් තල් හා රබර් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගිකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතාට කොවිඩ් 19 වයිරසය අසාදනය විම නිසා අරුන්දික ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයාගේ ළගම ආශ්‍රිතයෙකු විම තුවෙන් අමාත්‍යය සි.බි.රත්නායක මහතා ස්ව කැමැත්තෙ ස්වයං නිරෝධානයට යොමු වි තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්