ආමිර් ඛාන් විසින් පාංපිටි මළු වල සඟවා ඉන්දීය රුපියල් 15,000ක් ( ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 35,000) බැගින් දුප්පත් ජනතාවට ලබා දුන් පුවතක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වනවා.

එම පුවතට අනුව අමීර් ඛාන් විසින් පාන්පිටි කිලෝ එක බැගින් වූ මලු ලොරියක් රැගෙන දුප්පත් ගම්මාන වෙත ගොස් පාන් පිටි කිලෝ එකක් අවශ්‍යය නම් ඇවිත් ලබාගන්නා ලෙස දැනුම්දී ඇත.

පාන්පිටි කිලෝ එකක් වුවත් වටින දුගී ජනතාව පැමිණ එම පාන්පිටි මලු රැගෙන ගොස් ඇත. ඔවුන් නිවෙස් වලට ගොස් එම මලු ලිහා බලද්දී ඒවායේ සගවා තිබූ ඉන්දීය රුපියල් 15,000ක් හමුවී ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්