අලිබාබා සමූහය සහ ජැක් මා විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද ශල්‍ය මුහුණු ආවරණ 100,000 ක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළෙන් නිදහස් කරගෙන ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්