දිවයිනේ සියළුම මැත්පැන් අලෙවිසැල් අනිද්දා (04) දිනට යෙදී ඇති ජාතික නිදහස් උළෙල නිමිත්තෙන් වසා තැබිය යුතු බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

එසේම මෙම වර්ෂය තුළ මත්පැන් හල් වසා තැබිය යුතු දිනයන් එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්